Information om Yanmarmotorer

Sprid gärna denna information vidare.

 

 

 

 

KONTROLLERA DIN YANMAR

DEN KAN HA ALLVARLIGA FEL!

 

 

Vissa två- och trecylindriga Yanmarmotorer från 1980-talet har levererats med en topplockspackning som kan ge gas- och vattenläckage. Läckage av kylvatten leder till svåra rostskador på topplock och att hela motorn i värsta fall måste bytas. Att felet är systematiskt har upptäckts av Föreningen RB-111 seglarna där många medlemmar har just dessa motorer, samt genom att återförsäljare enligt konsumentlagen måste informera om kända brister. Yanmar Scandinavia AB som är agent och importör lyder emellertid inte under detta lagtvång och informerar inte.

Yanmar har känt till problemet tidigt, och kan ange vilka motornummer som är drabbade, men har undvikit att uppmana sina återförsäljare att kontakta de berörda eller på annat sätt informera sina kunder. Hade man gjort det skulle omfattande och dyrbara motorskador kunnat ha undvikits. När motorägare idag upptäcker skadorna skyller Yanmar dessa på handhavande och motorns ålder. I själva verket är det ett tillverkningsfel som leder till rostskador som uppträder först efter det att garantitiden har gått ut. Drifttiden kan dock vara mindre än 15% av förväntad total livslängd när motorn havererar.

Tror du att din motor kan vara berörd så bör du snarast kontakta en Yanmar återförsäljare som kan upplysa dig om din motor ingår i riskgruppen. Skulle det visa sig att den har nämnda fel så ber vi att du som tack för denna varning kontaktar RB111-seglarna. (tel 08-532 516 46). Har den redan haft felet ber vi också om en kontakt. Ju förr felet kontrolleras desto mindre skador uppstår på motorn.

Styrelse och medlemmar i Föreningen RB111-seglarna är upprörda och djupt förvånande över att Yanmar år 2001 kan inta en så förnekande hållning och ovilja till ansvarstagande för ett uppenbart konstruktionsfel. Yanmar Scandinavia AB vägrar till och med att ge kunden en ny packning i stället för den felaktiga och än mindre ge rabatt på reservdelar för att åtgärda uppkomna skador. Man kräver således dubbel och full handelsvinst på motorskador som man själv har medverkat till. Den som funderar på att köpa en Yanmarmotor rekommenderas att före ett ev. köp sätta sig in i företagets agerande och syn på sitt ansvar för sina produkter.

Föreningen RB111-Seglarna

_______________________________________________________________________________________

 

Topplockspackning 2GM20. Serienummer 471

Yanmar Scandinavia AB som numera representerar Yanmar i Sverige har följande kommentarer till haveri på ovanstående motor.

Yanmar skickade ut en service bulletin HS63-004 i september 1988 där det framgår att man erfarit gasläckage i topplockspackningar i vissa motorer efter ca 100h drift.

Motorer tillverkade efter oktober 1986 serienummer höge än #8751, (segeldrevsmotorer #723), har modifierad topplockspackning.

 

För att kompensera ägare till berörda motorer förlängde Yanmar garantitiden till 3 år efter installation. Yanmar uppmanade inte återförsäljarna att aktivt leta upp berörda motorer.

 

Den motor som är installerad in Din RB 111 är tillverkad före 1986 och har den äldre typen av topplockspackning.

Vi kan konstatera att Ditt exemplar av 2GM20F är tillverkad före 1986 och sannolikt levererad före 1988 dvs. motorn har använts i minst 12 säsonger. Under denna tidsperiod borde motorn ha genomgått en service hos någon av våra återförsäljare där bland annat dragning av topplock, justering av ventilspel, kontroll av bränslespridare och kontroll av insprutningspunkten. Vid ett sådant servicetillfälle borde verkstaden ha upptäckt ett eventuellt läckage i topplockspackningen och skador på ventilsäten.

Andra symtom på läckande topplockspackning är startsvårigheter, lägre effekt, förlust av kylvatten. De skador som finns på Ditt topplock borde ha givit symtom sedan länge.

 

Man kan inte utesluta att de omfattande korrosionsangreppen på cylinderlocket kan härröra från saltvatten som kommit in i cylindrarna under segling. Vi rekommenderar därför en kontroll av installationen och speciellt vacuumventilen, som skall förhindra att sjövatten kommer in i motorn.

 

Sammanfattning:

  • Yanmars representant i Sverige (Motorkraft) har agerat, i enlighet med instruktioner från Yanmar.
  • Motorn har använts under minst 12 säsonger, skadan kan ej med säkerhet härledas till att en felaktig topplockspackning monterades i fabriken.
  • Motorn har används en längre tid med nedsatta prestanda, utan åtgärd.
  • Service hos märkesverkstad är ej gjord under 12 säsonger.
  • Yanmar kan ej göras ansvarig för skadan, med hänvisning till motorns ålder och ovanstående fakta.

__________________________________________________________________________________

 

Yanmar Scandinavia AB

Att: Jan Westin

 

Ekerö den 5 mars 2001

 

Yanmars svar på min telefonförfrågan den 25 januari 2001 angående motorskada 2GM20

Jag har idag efter sex veckor fått ditt svar daterat den 5 mars. Tyvärr innehåller det allvarlig osaklighet i argumenteringen. Du skriver bl.a.: "Motorn har använts en längre tid med nedsatta prestanda utan åtgärd". Detta är ett grundlöst påstående utan sanningshalt. Motorn har nämligen fungerat normalt och gått uppskattningsvis totalt 600 timmar.

Yanmar Scandinavia AB bör omedelbart ange vilket stöd man har i fakta för att göra ovanstående påstående om denna specifika motor. Om så inte sker, så tvingas man konstatera att Yanmar i denna fråga, som rör ett stort antal motorer, söker lasta över skulden på motorägaren genom att använda grundlösa påståenden.

Jag kräver utav Yanmar kompensation för den ekonomiska skada, som jag har drabbats av genom Yanmars produktfel och Yanmars underlåtenhet att informera, vilket sammantaget har lett till den skada som nu har uppstått.

Till det övriga innehållet i ditt brev, särskilt de spekulativa inslagen, ber jag att få återkomma efter kontakter med styrelsen i Föreningen RB111-Seglarna.

Med vänliga hälsningar

Hans Holmqvist

_________________________________________________________________________________

Kommentar Yanmar 2GM20

  1. Yanmar tillstår att felet föreligger och har förlängt garantitiden utan att söka upp berörda motorer.
  2. Yanmar hävdar att motorn borde genomgått service av återförsäljare. Service har utförts av icke-återförsäljare vilket för en skadebakgrund av denna typ bör anses tillfyllest.
  3. Yanmar påstår felaktigt:

Att motorn har använts en längre tid med nedsatta prestanda. Detta är ett grundlöst påstående gripet ur luften.

Fakta: Motorn har fungerat helt normalt och har max 500 drifttimmar.

 

Huvudfrågan gäller den felaktiga packningen.

Yanmar påstår "att skadan kan ej med säkerhet härledas till att en felaktig topplockspackning monterades i fabriken".

Fakta: Packningen visar enligt tre bedömare att läckage har skett. Den finns tillgänglig för opartisk teknisk specialistundersökning. I och med att packningen har läckt inträffar oundvikligt skador i motorn.

 

Kommentar och slutsats:

Yanmar håller fast vid att det är riktigt och enligt företagets kvalitetspolicy att leverera motorer med bristfälliga komponenter och att inte ta ansvar för de skador som därigenom uppkommer.

Tillbaka